HIKING online obchod

K�pou outdoorovej v�bavy v tomto obchode podpor� �al�� v�voj slu�ieb na tomto webe. Ak pri objedn�vke uvedie� do pozn�mky aj slu�bu, ktor� by si pod�a teba zasl��ila viac rozvin��, budeme pr�ve jej venova� viac �asu.

Navy�e, ak bude� nosi� veci s HIKING logom, �ah�ie sa v hor�ch spozn�me a popri t�re m��eme kade�o predebatova�.

Pr�padn� ot�zky radi zodpovieme na diskusnom f�re, alebo priamo emailom (obchod (zav) hiking.sk).

Z�ava pre autorov HIKING.SK
Kto nap�sal aspo� jeden �l�nok, m��e vyu�i� z�avu 30% na v�etok nez�avnen� tovar zo zoznamu ni��ie. Treba sa prihl�si� a z�ava sa automaticky objav�.
 

HIKING termo - model 2010
Univerz�lne termo z osved�en�ho materi�lu DryFast (100% polyester) v dlhoruk�vovom preveden�. � viac info

28,60 � � tabu�ka ve�kost�
vypredan�

HIKING termo - model 2010
Univerz�lne termo z osved�en�ho materi�lu DryFast (100% polyester) v dlhoruk�vovom preveden�. � viac info

28,60 � � tabu�ka ve�kost�

HIKING dynamic termo
Ultra�ahk� p�nske termotri�ko s kr�tkym ruk�vom, materi�l: Dynamic. � viac info

23,60 � � tabu�ka ve�kost�

HIKING dynamic termo
Ultra�ahk� d�mske termotri�ko s kr�tkym ruk�vom, materi�l: Dynamic. � viac info

23,60 � � tabu�ka ve�kost�
Objedn�vkov� formul�r eForm
 Predajn� cena
Z�ava
 
P�nske tri�ko s dlh�m ruk�vom 
  HIKING termo, p�nske M
�ierna farba, zelen� nite, materi�l: DryFast
 ks
28,60
28,60
  HIKING termo, p�nske L
�ierna farba, zelen� nite, materi�l: DryFast
 ks
28,60
28,60
P�nske tri�ko s kr�tkym ruk�vom 
  HIKING dynamic termo, p�nske M
svetl� zelen�, materi�l Dynamic
 ks
23,60
23,60
  HIKING dynamic termo, p�nske L
svetl� zelen�, materi�l Dynamic
 ks
23,60
23,60
  HIKING dynamic termo, p�nske XL
svetl� zelen�, materi�l Dynamic
 ks
23,60
23,60
D�mske tri�ko s kr�tkym ruk�vom 
  HIKING dynamic termo, d�mske S
�erven�, materi�l Dynamic
 ks
23,60
23,60
  HIKING dynamic termo, d�mske M
�erven�, materi�l Dynamic
 ks
23,60
23,60
 
CELKOM
(nie je vybran� �iadny produkt)
0,00
 
0,00
 
K �HRADE
Online platbu vypln�te po odoslan� objedn�vky.
0,00

V� prehliada� nepodporuje (alebo nem�te zapnut�) JavaScript.
T�to objedn�vku je mo�n� �spe�ne dokon�i� jedine s pomocou JavaScriptu.
Povo�te akt�vne skriptovanie v nastaven� zabezpe�enia V�ho prehliada�a, pr�padne pou�ite prehliada�, ktor� JavaScript podporuje (Microsoft Internet Explorer 4, Netscape 6).

Mgr. �ubom�r M�kk�
Kratiny 9
831 07 Bratislava 36
Tel.: +421-903-794866
Email: lubomir.makky@hiking.skVyplnenie pol� ozna�en�ch * je povinn�.
 
Pred�vaj�ci je platcom DPH.

Meno:*
Ulica:*
Obec:*
PS�:*
Firma:
I�O:
DI�:
Telef�n:
Email:*
   
Platba:*
Pozn�mka:
   
   

Objedn�vka:              

Upozornenie: K objedn�vke bude pripo��tan� po�tovn� a baln� 2,16 �, v pr�pade dobierky 3,00 �. Pre z�kazn�kov z �R pri platbe prevodom to bude 6,00 �. Dobierku do �R nerealizujeme.

Vzh�adom na nov� legislat�vu od 1.1.2012 nie je hotovostn� platba k dispoz�cii. Ak ste zvolili z�lohov� platbu, za�leme V�m najsk�r z�lohov� fakt�ru.