Sokolie skaly, cintorín Stratená © hiking.sk & autor