Extra

Horské poistenie - leto 2009

03.07.09
Tento týždeň sa začala hlavná letná sezóna a s ňou prichádzajú aj dovolenky na horách. V lete hrozia búrky, zranenia končatín, pošmyknutia na snehovom poli či zablúdenie. Stále platí, že s ohľadom na svoju peňaženku či financie prípadných pozostalých je lepšie sa na zásah HZS poistiť. Na aktuálnu ponuku sa pozrieme v tomto článku.

Na úvod si pripomeňme, čo je vlastne horské poistenie. Od 1. januára 2006 je v platnosti novela zákona o Horskej záchrannej službe (HZS), ktorá ustanovuje aj platenie za záchranu v horách od 1. júla 2006. Novelou zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe zákonom č. 519/2007 Z. z. s účinnosťou od 1.1.2008 sú z povinnosti hradiť náklady spojené s výkonom záchrannej činnosti vyňaté neplnoleté osoby a osoby, ktoré nemajú spôsobilosť na právne úkony.

Zásah HZS sa skladá z dvoch zložiek, technickej a zdravotnej. Zdravotnú časť hradí zdravotná poisťovňa, a to vrátane vrtuľníka, ak ide o jeho použitie na poskytnutie zdravotnej starostlivosti. Ak je vrtuľník použitý na pátranie, vyprostenie alebo transport záchranného materiálu, hradí ho postihnutý alebo jeho poisťovňa. Taktiež postihnutý alebo jeho poisťovňa zaplatí technickú časť zásahu.

Horské poistenie je platné na území SR v horských oblastiach v územnej pôsobnosti HZS (Belianske Tatry, Malá Fatra, Nízke Tatry, Pieniny, Stredné Beskydy, Slovenský raj, Veľká Fatra, Vysoké Tatry, Západné Tatry).

Horská záchranná služba

Podľa riaditeľa Horskej záchrannej služby (HZS) Jozefa Janigu drvivá väčšina zásahov, t.j. 70 - 75%, je v priemernej výške 200 €. Ďalších cca 20% zásahov, na ktorých sa zúčastňuje viac ľudí a trvajú dlhšie, stoja priemerne 600 - 700 €. Pri zvyšných 5-10% je priemerná cena zásahu okolo 3500 €. Zásah sa môže vyšplhať aj nad 16 597 € (500 000 Sk). Toľko stál najdrahší zásah za posledný rok.

HZS účtuje postihnutým alebo ich rodinám 14% zásahov, ostatní sú poistení. Vo vymáhaní týchto pohľadávok je relatívne úspešná, od roku 2006 vymáha len 10 pohľadávok. Na otázku, ako odstupom času hodnotí tento model spolufinancovania zásahov ľuďmi, ktorým sú tieto služby poskytnuté, Jozef Janiga odpovedal: "Keď je návštevník poistený, spolupráca je dobrá, ak nie je, potom je to samozrejme horšie, návštevník sa snaží brániť."

Union

Poistenie nákladov na zásah HZS v Union poisťovni zahŕňa vyhľadávanie osoby v horskej oblasti, vyslobodzovanie osoby, prepravu zachraňovanej osoby (vrátane leteckej prepravy), prípadne prepravu (zvoz) telesných pozostatkov. Výška poistnej sumy je 10 000 € (301 260 Sk).

Klient si môže vybrať z troch typov poistenia. Typ Turista je pohyb v chodeckom teréne, nad hornou hranicou lesa po značkovaných chodníkoch. Typ Šport je navyše aj pohyb mimo značkovaných chodníkov nad hornou hraniciou lesa, v horolezeckom teréne do I. stupňa obťažnosti UIAA alebo prevádzkovanie zimných športov mimo vyznačených lyžiarskych tratí s výnimkou skialpinizmu. Typ Šport špeciál zahŕňa aj horolezecký terén I. až IV. stupňa obťažnosti UIAA, skialpinizmus a iné.
Výška poistného závisí od rizikovej skupiny a dĺžky pobytu, poistiť sa je možné na ľubovoľný počet dní počínajúc jedným. V prípade krátkodobého poistenia sa cena pohybuje od 0,50 € na deň a osobu, v prípade ročného od 12,95 € na osobu.

Poistenie je možné uzatvoriť na webovej stránke, SMS správou, telefonicky, na pobočke a v sieti partnerských hotelov, cestovných kancelárií a turistických informačných strediskách. Cez SMS je možné si poistiť skupinu Turista alebo Šport. Poistenie v skupine Šport špeciál nie je možné objednať cez SMS, rovnako ani celoročné poistenie. SMS poistenie je dostupné pre klientov Orange a T-Mobile vrátane držiteľov predplatených kariet, klienti O2 zatiaľ túto možnosť nemajú.

Podľa hovorkyne poisťovne Judity Smatanovej medzi najčastejšie príčiny nehôd klientov patrí neznalosť terénu – zablúdenie, uviaznutie, úrazy, vyčerpanie z nedostatočnej kondičnej úrovne na turistike, nedostatočné skúsenosti s vysokohorskou turistikou (náhle zmeny počasia, nevedomosť, ako sa chrániť v nepriaznivom počasí, čo robiť v prípade úrazu), neopatrnosť a nepredvídavosť. "Je potrebné uviesť, že uvedené poistné udalosti sa netýkajú klientov len staršej vekovej kategórie, ide o prípady mladých ľudí, kde je predpoklad dobrého zdravotného stavu a kondície." Od začiatku tohto roka v Union poisťovni zaregistrovali 5 poistných udalostí z poistenia nákladov na zásah HZS. Doteraz sa nestala taká poistná udalosť, že by náklady presiahli poistnú sumu. Na otázku, či poisťovňa nepreplatila poistnú udalosť súvisiacu so zásahom HZS, hovorkyňa odpovedala: "Zatiaľ sme zaznamenali iba prípady, keď si klient uplatňoval náhradu škody aj napriek tomu, že nemal uzatvorenú poistnú zmluvu."

Zaujímalo nás, či nedochádza k zneužívaniu SMS poistenia, keďže platnosť nastáva ihneď. "Zatiaľ sme sa s takými prípadmi nestretli. V každom prípade, pri likvidácii poistnej udalosti si vždy preverujeme, kedy bolo poistenie uzatvorené a kedy poistná udalosť nastala, podľa čoho sa dá celkom jednoznačne zistiť, či šlo o účelové poistenie."

Allianz-Slovenská poisťovňa

Poistenie záchranných akcií HZS v poisťovni Allianz-SP kryje náklady na vyhľadávanie, vyslobodzovanie, prvú pomoc a transport poisteného k dopravnému prostriedku zdravotníckeho zariadenia, resp. priamo do zdravotníckeho zariadenia, ktoré sú vykonávané HZS. Poistiť sa je možné samostatne, aj v "balíčku" s cestovným poistením. Výška poistnej sumy je 16.596,96 € (500 000 Sk).

Rizikové športy sa poisťujú osobitnou sadzbou. Štandardné poistenie stojí 0,664 € osoba/deň, 16,60 € celoročné. Rizikové športy 1,660 € na deň/ 39,83 € na rok. Zmluva sa dá uzavrieť prostredníctvom webstránky, telefón, osobne, online, ďalsie obchodné miesta poisťovne, zmuvní partneri v horách (infostánky, stanice lanoviek, hotely a pod.).

Podľa Kataríny Janákovej z poisťovne Allianz-SP zatiaľ nedisponujú štatistikou poistných udalostí v oblasti poistenia na zásah HZS, "podstatne silnejšie" však podľa nej býva leto. Zatiaľ sa nestalo, že by nejakú poistnú udalosť nepreplatili. Ak je cena za zásah vyššia, poisťovňa vyplatí škody len do výšky poistenej sumy, ostatné hradí klient.

Allianz-SP chystá inovovovaný produkt horského poistenia, zatiaľ však nechce prezradiť detaily. Nemal by byť odlišný obsahovo, zmeny budú skôr formálne a trošku sa upravia limity plnenia a sadzby. (V prípade, že budeme mať bližšie informácie, doplníme, pozn.red.)

Generali

Poistenie záchrany v horách kryje náklady na technické zabezpečenie záchrannej akcie v horskom teréne na Slovensku, ktoré môže pozostávať z dopravy pátracieho letu pri zablúdení, úraze alebo uviaznutí klienta v horách, zásahov na zemi v prípade dostupnejšieho terénu alebo v prípade nevhodného počasia, a zvozu telesných pozostatkov klienta z uviaznutého miesta.

Poistenie záchrany v horách je možné uzatvoriť ako pripoistenie v rámci cestovného poistenia, ale aj ako samostatný produkt s názvom Out & Active. Poistenie kryje náklady HZS do výšky 10 000 € (301 260 Sk), je možné vybrať si variant Základ alebo Extrém. Základ je určené pre tých, ktorí majú záujem o pešiu turistiku (horskú, vychádzkovú), lyžovanie (zjazdové, bežecké), snowboarding, sánkovanie, jazda na boboch. Extrém kryje navyše lyžovanie a snowboarding mimo zjazdovej trate alebo vo voľnom teréne, jazdu na horskom bicykli, horolezectvo, lezenie na cvičných skalách atď. Denná tarifa pri poistení Základ je 0,49 €, ročná 14,50 €. Denná tarifa pri poistení Extrém je 1,32 €, ročná 29,00 €.

Poistenie si klient môže uzatvoriť na ktoromkoľvek obchodnom mieste poisťovne, prostredníctvom poistných poradcov alebo telefonicky. Od začiatku tohto roka boli do poisťovne Generali v súvislosti s poistením do hôr nahlásené 3 poistné udalosti. Všetky vzniknuté poistné udalosti boli doriešené a vyplatené. Poisťovňa hradí udalosť len do výšky spomínaných 10 000 €, ale zatiaľ nezaznamenala prípad, kedy by náklady prekročili uvedenú maximálnu výšku poistnej sumy.

Kooperativa

Poisťovňa Kooperativa ponúka poistenie nákladov HZS samostatne alebo ako súčasť Tuzemského cestovného poistenia na poistnú sumu 9 958,18 € (300 000 Sk). Poisťovňa za klienta, ktorý uzatvoril toto poistenie, uhradí HZS náklady vynaložené pri výkone záchrannej činnosti, resp. pri pátraní, ktoré HZS voči poistenému uplatňuje.

Poistenie od 1-3 dni stojí 1,49 €, od 4. dňa 0,5 €. Ročné poistenie stojí 42,49 €. Rizikové športy je potrebné si pripoistiť. Poisťovňa od začiatku roka eviduje značné množstvo poistných udalostí z poistenia nákladov HZS. Vzhľadom na charakter procesu ich likvidácie však nie je momentálne schopná určiť ich presnejší počet. Doteraz poskytla plnenie za všetky poistné udalosti z poistenia nákladov HZS. Podľa vedúcej oddelenia marketingu Zuzany Wagnerovej sa doteraz nestretli s poistnou udalosťou, pri ktorej by náklady HZS boli vyššie ako poistná suma. Ak by takýto prípad nastal, poisťovňa poskytne plnenie len do výšky dohodnutej poistnej sumy.

Uniqa

Poisťovňa Uniqa má poistenie na zásah HZS ako samostatný produkt. Maximálne poistné plnenie je 16 596,96 €, t.j. 500 000 Sk. V základnom poistení (HS 01) je turistika, lyžovanie a snowboarding (na vyznačených tratiach). Extrémne športy (napr. horolezectvo, skialpinizmus, zjazd na horskom bicykli) sú poistené v rámci drahšej tarify (HS 02). Seniori majú samostatnú tarifu (HS 03).

Uniqa neposkytuje poistenie na 1 deň, len celoročné. HS 01 stojí 14,94 €, HS 02 stojí 39,83 € a HS 03 stojí 29,87 €. Poistenie zásahov horskej služby sa v súčasnosti dá objednať len osobne. V tomto roku zatiaľ poisťovňa neeviduje žiadnu poistnú udalosť z poistenia zásahov HZS. Doteraz sa nestalo, že by nebola takáto poistná udalosť preplatená. Ak by bola cena za zásah vyššia, než maximálna poistná suma, aj tu zvyšok platí klient.

Výluky z poistenia

Výluky z poistenia, t.j. kedy vám zásah nepreplatia, sú vo väčšine poisťovní rovnaké, ak nie totožné. Nachádzajú sa vo všeobecných poistných podmienkach, vymenujme si aspoň najčastejšie:

- výkony, ktoré neboli poskytnuté zamestnancami HZS; s výnimkou výkonov, ktoré poskytli s HZS spolupracujúce občianske združenia, iné právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú záchrannú činnosť v horských oblastiach;
- zdravotné výkony hradené z verejného zdravotného poistenia;
- udalosti, ktoré vznikli v dôsledku vedomého nedodržiavania pokynov vydávaných na zaistenie bezpečnosti osôb v horskej oblasti;
- udalosti, ktoré vznikli v súvislosti s požitím alkoholu, drog, omamných látok, liekov, ktoré neboli poistenému vydané na lekársky predpis, v súvislosti s abstinenčnými prejavmi pri závislosti na alkohole, drogách alebo iných omamných látkach a pod.
- úmyselné zneužitie linky tiesňového volania tým, že klient úmyselne vyžiadal pomoc, ktorá nebola potrebná
- pohyb v horskom teréne pri vyhlásenom 4. a vyššom stupni lavínového nebezpečenstva

OEAV

Ďalšia už pomerne známa možnosť, ako sa poistiť, je stať sa členom Rakúskeho alpského spolku – Ősterreichisher Alpenverein. Každý člen, ktorý zaplatí členský príspevok, je súčasne poistený pre prípad úrazu, záchrannej akcie alebo transportu po úraze. Výdaje za záchranné alebo pátracie akcie sú kryté až do výšky 22 000 €.

Toto poistenie sa vzťahuje takmer na všetky druhy pohybových aktivít a platí na všetkých kontinentoch. Existuje viacero spôsobov, ako sa stať členom tohto klubu, cez niektorú z jeho sekcií. Jednou z možností je členstvo v Slovenskom alpskom klube, ktorý je členom Ősterreichisher Alpenverein Innsbruck. Výška nového členského je pre dospelú osobu 58,09€, pre juniorov a seniorov 44,81 €.

Ďalšie slovenské subjekty vás zase zaregistrujú cez viedenskú sekciu Edelweiss, napríklad portál hory.sk, obchod Yaksteam cez svoj web, rovnako Slovenská skialpinistická asociácia. Ceny tu sú 54€/40€. Všade je možné zaplatiť zvýhodnený príspevok, ak sa chce poistiť rodina s deťmi, manželia a pod.

Slovenský horolezecký spolok JAMES

Poistenie v rámci svojho členstva ponúka aj JAMES. Členský príspevok pre dospelú osobu je 17€, z neho je 3,32 € poistné do spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa. Maximálna výška poistnej sumy je 3319,39 € (100 000 Sk). Horolezectvo, skialpinizmus a pohyb mimo vyznačených chodníkov sa tu nepovažujú za výluky z poistenia, aj keď to je v bežných všeobecných podmienkach poisťovne. Predseda SHS JAMES Igor Koller potvrdil, že na poistení sa nič nezmenilo a pochvaľuje si jeho fungovanie.

Titulná fotografia - archív HZS, použité s dovolením HZS.

Fórum 237 príspevkov
Horské poistenie - leto 2009 09/01/18 13:11 237 príspevkov
Najnovšie články autora
 
Túra Šípska Fatra: z Komjatnej do Švošova cez Hrdošnú skalu Oblasť Šípskej Fatry je pre mňa pomerne neznámou, prešla som tu len okruh samotným Šípom. Ale Ostré, Hrdošná skala, Radičiná, Kečky či Čebrať zatiaľ ostávali nenavštívené. Ťažké bolo aj niečo vybrať, každá lokalita hýri peknými fotkami. Nakoniec som sa rozhodla pre prechod naprieč masívom z Komjatnej do Švošova. Tešila som sa na niekoľko skalných vyhliadok a monumentálne skalné okno. 12/08/19 Soňa Mäkká Veľká Fatra a Choč
Túra Šumava: Okolie Borových Lád, Chalupská slať a NCH Les Obec Borová Lada je jedno z častých východísk túr v Národnom parku Šumava. Rôznych peších aj cyklistických okruhov sa dá odtiaľto urobiť viacero. Vybrala som dva tipy pre tých, ktorí majú menej času, horšiu kondičku alebo daždivé počasie. Na oba sa dostaneme priamo z obce a naspäť bez potreby použiť akúkoľvek dopravu. 01/08/19 Soňa Mäkká Svet
Túra Šumava - na vrchol Oblík a Tříjezerní slať Národný park Šumava sa prezentuje najmä lesmi, ale nájdu sa tu aj výhľadové vrcholy. Jedným z nich je Oblík v strednej časti národného parku. Charakteristické pre tento národný park sú aj početné mokrade. Do nášho okruhu sme si pridali Tříjezerní slať, jedno z troch sprístupnených rašelinísk v rámci parku. 25/07/19 Soňa Mäkká Svet
Najnovšie články na titulke
 
Túra Glarnské Alpy – k St. Martin cez Heidelpass Pri jednej návšteve v Salzburgu som si kúpil v miestnom kníhkupectve turistickú mapu od Kümmerly+Frey: Sargasenland, Liechtenstein, 1 : 60 000. Na prednej stránke bola fotka malej osady s kostolíkom v horách. Nič moc, len pár stavbičiek pod skalou. No z obrázku vyžarovalo pre mňa niečo, čo nedokážem popísať. Až raz som náhodou identifikoval miesto a zostal som prekvapený poznaním, že som sa práve ani veľmi ďaleko nevyskytol. Bohyňa príležitosti dala ponuku, ktorá sa neodmieta. dnes Vladimír Mikuš Svet
Túra Slovenskou Saharou - Záhorácka magistrála Na Záhorí som už bol viackrát, ale nikdy s turistickým cieľom. Predsa len táto časť Slovenska nepatrí z morfologického hľadiska medzi najatraktívnejšie a človeka to láka skôr do kopcov. Takéto odsúdenie krajiny je však veľmi povrchné a krásne miesta sa nájdu naozaj všade, len treba mať otvorené oči a vnímať krajinu okolo seba. včera Pavel Forgáč Biele Karpaty, Myjavská pahorkatina, +
Túra Západné Javorníky: Čertov – Vysoká nad Kysucou Východnú časť Javorníkov v okolí Čadce som pochodil vo všetkých ročných obdobiach, pešo, na snežniciach alebo aj na bicykli. Západnú časť, tvoriacu hranicu SR a ČR, som poznal len z lyžovačky na Čertove. Túto osadu Lazov pod Makytou som zvolil ako východisko hrebeňovej túry najmä z dopravných dôvodov – keď piatok bol zároveň sviatkom Sv. Cyrila a Sv. Metoda a autobus z Púchova ideálne nadväzoval na skorý rýchlik z Bratislavy. 18/08/19 Peter Straka Javorníky

 
 
 
Verzia pre tlač
  • text  fakty  fotky  
Vriace fórum RSS vriaceho fóra
Horské poistenie - leto 2009 09/01/18 13:11 237 príspevkov
Login prihlás sa alebo registruj
zapamätaťVytvorením používateľského konta súhlasíte s podmienkami použitia HIKING.SK, ktorých súčasťou sú aj informácie o spracovaní osobných údajov.
Oficiálni partneri
Partneri
0.68 (0.2)