Extra

Poistenie na hory - letná aktualizácia

19.07.10
Aj pre tohtoročnú letnú turistickú sezónu prinášame prehľad aktuálnych zmien v oblasti horského poistenia na slovenských horách. Z hľadiska legislatívy sa nemení nič, len sa mierne obmenili produkty niektorých poisťovní.

Opakovanie je matkou múdrosti a tak si pripomeňme, čo je vlastne horské poistenie a pre koho je určené. Od 1. januára 2006 je v platnosti novela zákona o Horskej záchrannej službe (HZS), ktorá ustanovuje aj platenie za záchranu v horách od 1. júla 2006. Novelou zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe zákonom č. 519/2007 Z. z. s účinnosťou od 1. 1. 2008 sú z povinnosti hradiť náklady spojené s výkonom záchrannej činnosti vyňaté neplnoleté osoby a osoby, ktoré nemajú spôsobilosť na právne úkony.

Zásah HZS alebo Kto prepláca vrtuľník?

Zásah HZS sa skladá z dvoch zložiek, technickej a zdravotnej. Zdravotnú časť hradí zdravotná poisťovňa, a to vrátane vrtuľníka, ak ide o jeho použitie na poskytnutie zdravotnej starostlivosti. Ak je vrtuľník použitý na pátranie, vyprostenie alebo transport záchranného materiálu a záchranárov, hradí ho postihnutý alebo jeho poisťovňa. Taktiež postihnutý alebo jeho poisťovňa zaplatí technickú časť zásahu. Do technickej časti zásahu spadá: náklady spojené s výkonom záchrannej činnosti alebo s pátraním, náklady na vyhľadávanie a vyslobodzovanie osôb v tiesni, náklady na poskytovanie prvej pomoci osobe v tiesni, s vylúčením nákladov, ktoré je zo zákona povinná hradiť zdravotná poisťovňa (t. j. výkon lekára, lieky), náklady na prepravu k najbližšiemu dopravnému prostriedku zdravotníckeho zariadenia, prípadne náklady na prepravu priamo do zdravotníckeho zariadenia, v najtragickejšom prípade prevoz telesných pozostatkov. Pritom nezáleží na tom, či sa turista riadil alebo neriadil bezpečnostnými pokynmi Horskej záchrannej služby.

Keďže nie vždy je jasná hranica medzi lekárskym a záchranárskym zásahom, pýtali sme sa riaditeľa HZS Jozefa Janigu na to, kto a kedy rozhoduje, či vrtuľník platí zdravotná poisťovňa alebo postihnutý či jeho rodina alebo jeho komerčná poisťovňa. "O nasadení Vrtuľníkovej zdravotnej záchrannej služby (VZZS) rozhoduje Krajské operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (linka 155). O nasadení vrtuľníka na technický zásah rozhoduje HZS. Rozhodnutie na oboch stranách je na základe informácií o zranení, dostupnosti atď. Rozhodne však automaticky neplatí, že ak niekto zavolá VZZS, zásah platiť nebude a kto volá HZS, za zásah bude platiť. Medzi zúčastnenými zložkami vždy prebehne konferencia a dohodne sa postup."

Horské poistenie je platné na území SR v horských oblastiach v územnej pôsobnosti HZS (Belianske Tatry, Malá Fatra, Nízke Tatry, Pieniny, Stredné Beskydy, Slovenský raj, Veľká Fatra, Vysoké Tatry, Západné Tatry).

Union

Poisťovňa Union na tento rok nemá v ponuke žiadne novinky v oblasti tohto poistenia. Stále platí, že poistenie nákladov na zásah HZS zahŕňa vyhľadávanie osoby v horskej oblasti (pátranie), vyslobodzovanie osoby, prepravu zachraňovanej osoby (vrátane leteckej prepravy), prípadne prepravu (zvoz) telesných pozostatkov. Výška poistnej sumy je 10 000,- €.

Podľa druhu športu má Union tri typy poistenia. Typ Turista je určený pre pohyb v chodeckom teréne, nad hornou hranicou lesa po značkovaných chodníkoch. Typ Šport je určený aj pre pohyb mimo značkovaných chodníkov nad hornou hranicou lesa, v horolezeckom teréne do I. stupňa obťažnosti UIAA alebo na prevádzkovanie zimných športov mimo vyznačených lyžiarskych tratí s výnimkou skialpinizmu. Typ Šport špeciál zahŕňa aj horolezecký terén I. až IV. stupňa obťažnosti UIAA, skialpinizmus, zoskoky padákom, lety na padáku, paragliding, potápanie, športové lietanie, rafting, kaňoning a iné. Výška poistného závisí od rizikovej skupiny, t. j. typu poistenia a dĺžky pobytu, poistiť sa je možné na ľubovoľný počet dní počínajúc jedným. V prípade krátkodobého poistenia sa cena pohybuje od 0,50 € na deň a osobu, v prípade ročného od 12,95 € na osobu.
V prípade, že cestuje viac ako 15 osôb, klienti môžu využiť kolektívnu zľavu – v tomto prípade je výška poistného v prípade poistenia typu Turista 0,33 € na osobu a deň.

Poistenie je možné uzatvoriť na webovej stránke poisťovne alebo jej partnerov, SMS správou, telefonicky, na ktorejkoľvek pobočke alebo expozitúre, u maklérov a v sieti partnerských hotelov, cestovných kancelárií a turistických informačných strediskách. Stále platí, že poistenie v skupine Šport špeciál nie je možné objednať cez SMS, rovnako ani celoročné poistenie.

Allianz

Poistenie kryje náklady na vyhľadávanie, vyslobodzovanie, prvú pomoc a transport poisteného k dopravnému prostriedku zdravotníckeho zariadenia, resp. priamo do zdravotníckeho zariadenia, ktoré sú vykonávané HZS, do výšky 16 600,- €. Poistiť sa je možné samostatne, aj v "balíčku" s cestovným poistením.

Rizikové športy sa poisťujú osobitnou sadzbou. Štandardné poistenie stojí 0,70 € osoba/deň, 17,- € celoročné. Ak chcete vykonávať rizikové športy, poistné je 1,7 € na deň/ 40,- € na rok. Tieto ceny platia pre samostatne uzatvárané poistenie pre územie SR, ak je poistenie na zásah HZS v rámci "balíčka" cestovného poistenia, rátajte taktiež s prirážkami v prípade záujmu o prevádzkovanie niektorých rizikových športov.

Zmluva sa dá uzavrieť prostredníctvom webstránky, telefonicky, osobne, online, na obchodných miestach poisťovne, a u zmluvných partnerov v horách (infostánky, stanice lanoviek, hotely a pod.)

Generali

Poisťovňa Generali svoj produkt od 1. 2. 2010 upravila na nový balík poistenia na hory Športturista so zvýšeným poistným krytím 12 500,- €.
Poistenie záchrany v horách naďalej kryje náklady na technické zabezpečenie záchrannej akcie v horskom teréne na Slovensku, ktoré môže pozostávať z dopravy pátracieho letu pri zablúdení, úraze alebo uviaznutí klienta v horách, zásahov na zemi v prípade dostupnejšieho terénu alebo v prípade nevhodného počasia, a zvozu telesných pozostatkov klienta z uviaznutého miesta. Produkt poisťovňa ponúka samostatne aj ako súčasť ročných poistných produktov, ktoré platia na celom svete a kryjú aj záchranu a pátranie na vode.

S územnou platnosťou SR je možné uzavrieť samostatné poistenie Športturista, varianty Základ a Extrém. S územnou platnosťou mimo SR je poistenie pátranie a záchrany obsiahnuté v balíkoch krátkodobého a ročného poistenia, variant Plus, Komfort a Komplet (s krytím 7 500,- €).
Poistenie Športurista Základ je určené pre tých, ktorí majú záujem o pešiu turistiku (horskú, vychádzkovú), lyžovanie (zjazdové, bežecké), snowboarding, sánkovanie, jazda na boboch. Poistenie Športurista Extrém kryje navyše lyžovanie a snowboarding mimo zjazdovej trate alebo vo voľnom teréne, jazdu na horskom bicykli, horolezectvo, lezenie na cvičných skalách atď. 
Denná tarifa varinatu Základ je 0,70 €, ročná 17,- €. Pri variante Extrém je to 1,40 €/ 34,- €. Cestovné poistenie si klienti môžu v Generali Slovensko objednať na pobočke alebo telefonicky.

Európska cestovná poisťovňa

Táto poisťovňa ponúka poistenie na zásah HZS prakticky výlučne prostredníctvom hotelov a informačných kancelárií v Tatrách a ostatných horských regiónoch. Poisťovňa preplatí náklady na zásah maximálne vo výške 12 500,- €. Podľa druhu vykonávaných športov ponúka variant Normal a Extrem. Denná tarifa pri variante Normal je 0,70 €, ročná 17,- €. Pri variante Extrém je to 1,40 €/ 34,- €.

Produkt existuje samostatne aj ako súčasť ročných poistných produktov, ktoré platia na celom svete a kryjú aj záchranu a pátranie na vode. Uzavrieť poistenie sa dá osobne, v Tatranskej informačnej kancelárii a u partnerov (hotely, cestovné kancelárie).

Wüstenrot

Poisťovňa Wüstenrot má v ponuke horské poistenie v rámci celoročného cestovného poistenia aj v rámci produktu Individuálne zdravotné poistenie (tiež celoročné). Ak sa klient dostane do situácie, kedy potrebuje zásah HZS, poisťovňa uhradí náklady na tento zásah do výšky 10 500,- €. Pri poistení zásahu horskej služby je poistený krytý v prípade zablúdenia, uviaznutia v ťažkom teréne, zranenia alebo úrazu s neschopnosťou ďalšej chôdze, únavy, zosunu alebo zrútenia lavíny, zosuvu pôdy, zrútenia skál, zemín alebo smrti. Samostatné poistenie na zásah HZS sa tu objednať nedá, iba ako súčasť vyššie spomínaných celoročných poistení.
Poisťovňa v týchto prípadoch kryje nevyhnutné náklady v súvislosti so záchrannou činnosťou horskej služby. Tými sú pátranie a vyhľadanie osoby v horských oblastiach, vyslobodenie osôb v tiesni, pozemná alebo letecká preprava z miesta zásahu horskej služby do miesta odvozu poisteného dopravnou záchrannou službou alebo do najbližšieho zdravotného zariadenia, preprava telesných pozostatkov z miesta zásahu horskej služby do miesta odvozu telesných pozostatkov dopravnou zdravotnou službou.

Poistenie sa dá objednať online, telefonicky, SMS správou alebo osobne. Cenovo je podľa Šimona Kollára z poisťovne výhodnejšie individuálne zdravotné poistenie v cene 57,- € ročne. Z poistenia nákladov na zásah horskej služby sa neplní, ak tiesňová situácia nastala v súvislosti s prevádzkovaním nebezpečného druhu športu, rizikového športu či aktivity, napríklad horolezectva či turistiky s nutnosťou použitia horolezeckých pomôcok, taktiež vysokohorská turistika po vyznačených trasách do 3 500 m n. m., pokiaľ je potrebné použitie horolezeckých pomôcok.

Kooperatíva

Táto poisťovňa ponúka poistenie nákladov Horskej záchrannej služby naďalej za nezmenených podmienok, buď samostatne alebo ako súčasť Tuzemského cestovného poistenia na poistnú sumu 9 958,18 €. Poisťovňa za klienta, ktorý uzatvoril toto poistenie, uhradí HZS náklady vynaložené pri výkone záchrannej činnosti, resp. pri pátraní, ktoré HZS voči poistenému uplatňuje. Pri poistení nákladov Horskej záchrannej služby poisťovňa nerozlišuje, akému športu sa poistený počas pobytu v horskej oblasti venuje. Poistné je jednotné.

Poistné je 0,50 € za 1 deň. Je možné uzatvoriť paušálne ročné poistenie ktoré stojí 42,49 €. V súčasnosti je v tejto poisťovni možné uzatvoriť poistnú zmluvu len osobne.

Uniqa

Produkt horského poistenia v tejto poisťovni sa vo svojej podstate nezmenil, došlo len k drobným úpravám poistnej sumy a výšky poistného. Naďalej ponúka toto poistenie ako samostatný produkt. Maximálne poistné plnenie je 16 600,- €. V základnom poistení (HS 01) je turistika, lyžovanie a snowboarding (na vyznačených tratiach). Extrémne športy (napr. horolezectvo, skialpinizmus, zjazd na horskom bicykli) sú poistené v rámci drahšej tarify (HS 02). Seniori od 65 do 75 rokov majú samostatnú tarifu (HS 03).

Uniqa neposkytuje poistenie na jeden deň, len celoročné poistenie. HS 01 stojí 15,- €, HS 02 stojí 40,- € a HS 03 stojí 30,- €.
Poistenie HZS je možné uzatvoriť len osobne.

OEAV

Členovia Rakúskeho alpského spolku – Ősterreichisher Alpenverein sú po zaplatení členského poplatku poistení pre prípad úrazu, záchrannej akcie alebo transportu po úraze. Výdaje za záchranné alebo pátracie akcie sú kryté do výšky 22 000,- €, ale novinkou je zavedenie spoluúčasti do výšky 70,- €.
Do OEAV sa môžete prihlásiť cez niektorú z jeho sekcií. Jednou z možností je členstvo v Slovenskom alpskom klube, ktorý je členom Ősterreichisher Alpenverein Innsbruck. Výška nového členského je pre dospelú osobu 58,09 €, pre juniorov a seniorov 44,81 €.

Ďalšie slovenské subjekty vás zaregistrujú cez viedenskú sekciu Edelweiss, napríklad portál hory.sk, či Slovenská skialpinistická asociácia. Ceny tu sú 55,- €/42 € a 53,50 €/39,80 €. Všade je možné zaplatiť zvýhodnený príspevok, ak sa chce poistiť rodina s deťmi, manželia a pod.

Slovenský horolezecký spolok JAMES

Poistenie v rámci svojho členstva ponúka aj SHS JAMES. Členský príspevok pre dospelú osobu je 17,- €, z neho je 3,32 € poistné do spoločnosti Allianz - Slovenská poisťovňa. Maximálna výška poistnej sumy je 3319,39 €). Horolezectvo, skialpinizmus a pohyb mimo vyznačených chodníkov sa tu nepovažujú za výluky z poistenia, aj keď to je v bežných všeobecných podmienkach poisťovne. Poistenie platí v nezmenenej podobe aj pre tento rok.

Titulná fotografia je ilustračná, autor Tomáš Trstenský

Fórum 57 príspevkov
Poistenie na hory - letná aktualizácia 14/10/19 15:47 57 príspevkov
Najnovšie články autora
 
Reportáž Za starými smrekmi do pralesa Pilsko V chránenej krajinnej oblasti Horná Orava leží pod vrcholom Pilsko rovnomenný prales, tretí najväčší na Slovensku. Ide zároveň o náš najväčší smrekový prales. Rastú tu veľmi staré smreky, pri výskume pralesov sa tu našiel aj cca 500-ročný jedinec. Do tejto zaujímavej lokality sme sa vybrali pár dní pred Vianocami s vedcom Martinom Mikolášom. 27/01/20 Soňa Mäkká Reportáže
Túra Novoročná túra na Velickú poľanu Ako na Nový rok, tak po celý rok, hovorí sa. Nebolo by od veci chodiť na túru každý deň, bavím sa v duchu na tomto porekadle, keď šliapeme z Nového Smokovca mladým lesom. Vybrali sme sa po našej obľúbenej žltej značke, ktorá vedie na Sliezsky dom. Vieme, že aj keď sú Tatry cez sviatky plné, tu budeme mať celkom súkromie. 23/01/20 Soňa Mäkká Vysoké a Belianske Tatry
Cyklotúra Od Lunzer See do Göstling an der Ybbs a späť Letná karavanovačka 2017. Pôvodne sme plánovali zakotviť až niekde v Soľnej komore (Salzkammergut) a tráviť dovolenku so šesťročným prckom motaním sa okolo jazier s výhľadom na skalnaté kopce. Prvú noc sme sa zastavili v kempe Ötscherland v Lunz am See. Ľubo hneď po zhliadnutí okolia lobuje za to, aby sme miesto dovolenky vymenili za toto. Jazero tu je, hory tu sú a najmä tu nie sú davy, ktoré tušíme v Salzkammergut, kde pri telefonickom prieskume nebolo voľné miesto ani v jednom kempe. 16/01/20 Soňa Mäkká Svet
Najnovšie články na titulke
 
Recenzia Alfa Walk King Advance – celokožené topánky Prvý dojem, ktorý som mal po rozbalení krabice s topánkami, bolo ohromenie. Prekvapili ma svojou mohutnosťou. Samozrejme, očakával som pevnú obuv. Keď som hľadal viac informácií o výrobcovi, dostal som sa k údaju, že firma vznikla v roku 1931. To vyvolávalo dojem dlhodobých skúseností založených na podmienkach drsnej nórskej zimy. dnes Henrich Tomáš Obutie
Túra Appenzellské Alpy – výstup na Gonzen Ešte si pamätám dejinný moment, v ktorom som vystúpil ráno z nočného vlaku Wien - Zürich v jednom malom mestečku vo Švajčiarsku neďaleko hraníc Lichtenštajnska. Neohromili ma ani tak hory naokolo, ako skalná stena štítu, týčiaceho sa skoro priamo nad železničnou stanicou Sargans. Pripadal mi z tohto miesta taký vysoký, akoby prevyšoval aj ostatné vrcholy, čo boli v dohľade. Tie sa pritom pohybujú medzi dvomi až tromi tisícmi metrov a on má len tisícosemsto. Blízkosť výšku robí. Obrazne povedané z tieňa vrchu Gonzen (1830), sa v regióne nedá vymaniť. Pohyboval som sa v ňom počas väčšiny potuliek v okolí. Nemožno sa teda čudovať, že ikonická hora Sargaselandu sa stala cieľom mojej prvej poznávacej celodennej alpskej túry. včera Vladimír Mikuš Svet
Reportáž Za starými smrekmi do pralesa Pilsko V chránenej krajinnej oblasti Horná Orava leží pod vrcholom Pilsko rovnomenný prales, tretí najväčší na Slovensku. Ide zároveň o náš najväčší smrekový prales. Rastú tu veľmi staré smreky, pri výskume pralesov sa tu našiel aj cca 500-ročný jedinec. Do tejto zaujímavej lokality sme sa vybrali pár dní pred Vianocami s vedcom Martinom Mikolášom. 27/01/20 Soňa Mäkká Reportáže

 
 
 
Verzia pre tlač
  • text  fakty  fotky  
Vriace fórum RSS vriaceho fóra
Poistenie na hory - letná aktualizácia 14/10/19 15:47 57 príspevkov
Login prihlás sa alebo registruj
zapamätaťVytvorením používateľského konta súhlasíte s podmienkami použitia HIKING.SK, ktorých súčasťou sú aj informácie o spracovaní osobných údajov.
Oficiálni partneri
Partneri
0.71 (0.21)