Extra

Nie sú Tatry ako Tatry

26.11.10
„Ideme do Vysokých Tatier.“ „Boli sme v Roháčoch.“ Toto sú najčastejšie vety návštevníkov Tatier. Mnohokrát nesprávne vyslovené. Príležitostní výletníci nepoznajú horopis Tatier a stotožňujú Roháče so Západnými Tatrami alebo komolia názvy, ako Národný park Vysoké Tatry namiesto Tatranský národný park . Ako sa rozdeľuje tatranské pohorie a kde sú Východné Tatry či Liptovské Tatry, sa dozviete v nasledujúcich riadkoch.

Tatry a TANAP

Geomorfologická jednotka (zjednodušene len ako pohorie) Tatry je najvyšším horským pásmom v oblúku Karpát. Bez ohľadu na štátne hranice, určené politikou) sa Tatry nachádzajú na hlavnej európskej rozvodnici (hranica európskych veľtokov) Západných Karpát. Tvoria akoby strechu medzi Poľskom a Slovenskom. Tatranské bystriny buď odtekajú do Váhu a následne do Dunaja, ktorý ústi do Čierneho mora, alebo do rieky Dunajec a následne do Visly, ústiacej do Baltského mora. Tak by sa dalo povedať, že tatranská hradba je prirodzenou a zároveň prírodou hranicou medzi Poľskom a Slovenskom. Avšak ako horstvo sú Tatry jednotné a celistvé pohorie, nech sme v Schengenskom priestore alebo nie.

Celé pohorie pokrýva veľkoplošné chránené územie, ktorý sa u nás volá Tatranský národný park (nie Národný park Vysoké Tatry) a v Poľsku je to Tatrzański Park Narodowy (skrátene TPN). Opäť je to len človekom ohraničené územie (umelo vytvorené), ktoré nemožno úplne stotožňovať s pohorím Tatry. Dôvodom je, že TANAP resp. TPN ochraňujú, resp. zasahujú aj do susedných geomorfologických jednotiek. Sú to Podtatranská brázda (Rów Podtatrzański), čo je zníženina na severnom predpolí (podhorí) Tatier od Hút, cez Zuberec, Habovku (Zuberská brázda), Oravice (Oravická kotlina), Kosćielisko, Zakopané, Lysú Poľanu, Tatranskú Javorinu, Podspády až po Ždiar (Ždiarska brázda). Národný park zasahuje tiež do Spišskej Magury (okolie Podspádov) a do Podtatranskej kotliny resp. do Popradskej a Liptovskej kotliny.

Delenie Tatier

Tatry ako geomorfologický celok (vrátane poľského územia) sa rozdeľujú na Západné Tatry a Východné Tatry, čo sú geomorfologické podcelky. Hranica medzi nimi sa tiahne od Podbanského údolím rieky Belá do Kôprovej a následne do Kobylej doliny, v sedle Závory sa preklápa do záveru Tichej doliny (Zadná Tichá). V hlavnom hrebeni Tatier je pomedzie v Ľaliovom sedle (východne od Kasprovho vrchu), kde schádza do Doliny Gasienicowej a Doliny Suchej Wody k osade Zakopaného – Breziny. Čiže na východ od Ľaliového sedla sa nachádzajú Východné Tatry a na západ Západné Tatry.

Pohorie Nízke Tatry nemajú okrem názvu Tatry nič spoločné so samostatným pohorím Tatry. Ak by ste na skúške z geomorfológie povedali, že Tatry sa delia na Západné, Vysoké a Nízke, tak vás skúšajúci do 5 sekúnd pošle na opravný termín. Ale keď už sme pri Nízkych Tatrách, tak je zaujímavé ich pomenovanie. Názov je odvodený od polohy poniže (južne) od Tatier, takže by sa mali po správnosti volať Nižné Tatry. Poliaci ich stále volajú Niżne Tatry, čiže „Nižné“. Dnešný slovenský tvar „Nízke“ vznikol skomolením z čias Rakúsko-Uhorska, podobne ako známy Ťažký (býv. Český) štít.

Východné Tatry

Geomorfologické delenie Východných Tatier je jednoduché. Každý turista pozná pojem Vysoké Tatry, ktoré tvoria najvyššiu a najbralnatejšiu časť našich veľhôr. Pojem je aj najpoužívanejším, no nesprávnym označením pre celé pohorie, napriek tomu, že tvorí približne tretinu celých Tatier. Dôvodom je, že väčšina návštevníkov sa sústreďuje práve tu pre rozvinutú infraštruktúru cestovného ruchu.

Okrajovú časť Východných Tatier tvoria Belianske Tatry, nesprávne označované za Belanské Tatry. Poliaci toto územie volajú Bielskie Tatry a slovenský názov je odvodený od mesta Spišská Belá. Geomorfologicky a hlavne geologicky sú odlišné od Vysokých Tatier. Krasový masív Belianskych Tatier je kolmo „nastoknutý“ na hlavný hrebeň Tatier na severovýchode v Kopskom sedle. Hranica medzi Vysokými a Belianskymi Tatrami sa tiahne od Tatranskej Javoriny cez dolnú časť Javorovej doliny, ďalej do Zadných Meďodolov a Kopským sedlom prechádza do Predných Meďodolov a do doliny Kežmarskej Bielej vody k Ceste slobody (parkovisko Biela voda).

Západné Tatry

Rozdelenie geomorfologického podcelku Západné Tatry je trochu zložitejšie pre „pestrejšiu krajinu“. Podcelok sa rozčleňuje na šesť ďalších geomorfologických oddielov (horských skupín), ktorými sú: Osobitá, Sivý vrch, Roháče, Liptovské Tatry, Červené vrchy a Liptovské kopy. Z poľských Tatier väčšia časť patrí pod Západné Tatry (Tatry Zachodnie) ako pod Východné Tatry (Tatry Wschodnie), resp. Vysoké Tatry (Tatry Wysokie). Poliakom patria tieto západotatranské doliny: Chochołowska, Lejowa, Kościeliska, Miętusia, Małej Łąky, Bramką, Strążyska, Białego, Bystrej, Olczyska a časť Suchej Wody (z Vysokých Tatier do Poľska zasahujú len 4 väčšie doliny). Západné Tatry sú odborníkmi označované za najlavinóznejšiu horskú oblasť Slovenska.

Roháče

Treba zdôrazniť, že Roháče nie sú to isté ako Západné Tatry, ako ich mnoho turistov nesprávne stotožňuje. Roháče sú len malá časť Západných Tatier. Meno „rohatému hrebeňu“ dali Gorali, ktorí z oravskej strany vidia dva hrotité končiare, podobajúce sa na rohy. Sú to Ostrý Roháč a Plačlivô, resp. Plačlivé (Plačlivý Roháč). Práve pre ich divokosť a atraktivitu sú to najnavštevovanejšie partie Západných Tatier. Ale Roháče nie sú len dva vrcholy. Tiahnu sa na východ od sedla Pálenica cez Redikalné, Pálenicu, Zuberec, Brestovú, Teľačiarky, sedlo Parichvost, Salatínsky vrch (Salatín), Skriniarky, Spálenú, Pachoľa, Baníkovské sedlo, Baníkov (najvyšší bod v hlavnom hrebeni Západných Tatier), Hrubú kopu, Tri kopy, Smutné sedlo, Nohavicu, Plačlivô, Ostrý Roháč, Jamnícke sedlo, Volovec po sedlo pod Deravou.

Liptovské Tatry alias Liptovské hole

Názov Liptovské Tatry je umelý a nepôvodný. Už oddávna Liptáci volali južné trávnaté úbočia dnešných Liptovských Tatier - Hoľami. Každá liptovská dedina mala svoju hoľu, kde pásli dobytok. Pod Liptovské hole patria masívy Ráztoky, Baranca, Otrhancov (Hrubý vrch – Ostredok), Klina, Bystrej (najvyšší bod a zároveň aj najvyššia hora Západných Tatier), Ježovej, Kotlovej, Grešova (Veľká Kamenistá – Holý vrch), Smrečín a Poľskej Tomanovej.

Červené vrchy

Krasová skupina Červených vrchov sa nachádza uprostred Tatier na sever od dna Tichej a Tomanovej doliny. Hlavný hrebeň Tatier sa nimi tiahne od Temniaka na západe cez Kresanicu (najvyšší bod), Malolučniak, Kondratovu a Suchú kopu, Goričkovú, Kasprov vrch a Beskid do Ľaliového sedla, kde je hranica s Východnými Tatrami. Názov je odvodený od jesenného sfarbenia trávnych porastov, ktoré vplyvom mrazov sčervenajú.

Liptovské kopy

Hôľny hrebeň v zovretí Tichej a Kôprovej doliny patrí medzi prísne tatranské rezervácie (jadrová zóna TANAP-u) a turistické značené trasy vedú len po obvode masívu. Liptovské kopy ležia južne od hlavného tatranského hrebeňa v mohutnej rázsoche Hladkého štítu. Začínajú od sedla Závory, kde sa ústredný chrbát dvíha na Tichý vrch, Garajove kopy, Veľkú kopu (najvyšší bod), Holé vrchy a výraznú Krížnu (pri pohľade z podhoria od Pribyliny), spadajú k sútoku Tichého a Kôprovského potoka (povyše Podbanského). Názov je súborný pre viac kôp v horskej skupine. Zaujímavosťou je, že Liptovské kopy poľskí geomorfológovia pričleňujú k Východným Tatrám, avšak slovenskí geografovia ich radia k Západným Tatrám na základe podobného krajinného rázu, ako majú Liptovské Tatry.

Sivý vrch a Osobitá

Geomorfologické oddiely Sivý vrch a Osobitá patria podobne ako Belianske Tatry k okrajovým častiam Tatier. Keďže sú to krasové územia, tvorené vápencami a dolomitmi, sú to len ostrovy príkrovov na kryštalickom podklade granodioritov (zjednodušene sú to zachované vystupujúce vápence a dolomity na tatranskej žule). Masív Osobitej nesie meno výrazného vrchu, ktorý je odsunutý (doslova osobitne osobitý) ďaleko od hlavného hrebeňa Tatier na sever. Hranicu od zvyšku Západných Tatier tvorí Látaná, Studená a Blatná dolina, Oravická kotlina (dolina Mihulčie a Tichá dolina), kde sa napája na hraničné krasové masívy s Poľskom (Bobrovec, Veľká Furkaska). Osobitú pretína niekoľko prielomov, z ktorých sú turistom prístupné Tiesňavy v Juráňovej doline a Skalná brána v Bobroveckej doline.

Horská skupina Sivého vrchu tvorí západnú hranicu Tatier, ktorej meno je odvodené od najvyššieho bodu, od Sivého vrchu. Územie tvorí akýsi prechodný pás medzi žulovými Tatrami a krasovými Chočskými vrchmi. Rozprestiera sa na východ od dna Suchej doliny (nad Liptovskými Matiašovcami) a na západ od Jaloveckej a Bobroveckej doliny, resp. ústrednú os tvorí južná rázsocha Sivého vrchu (Malá Ostrá, Ostrá/Ostrô, Veľká kopa, Malá kopa, Náružie, Babky, Fatrová) a časť hlavného hrebeňa od Sivého vrchu cez Radové skaly, Bielu skalu po sedlo Javorina (Nižné Hutianske sedlo) medzi Suchou dolinou a obcou Huty. To, že nie je presne určená hranica medzi Chočskými vrchmi a Tatrami, dokazuje aj teória poľských geografov, ktorý ju posúvajú viac na západ do prielomu Kvačianky (Hutianska a Kvačianska dolina). Celá Suchá dolina je prísnou rezerváciou (zóna kľudu) a turistické trasy vedú len po jej obvode.

Fórum 54 príspevkov
Nie sú Tatry ako Tatry 08/11/13 13:39 54 príspevkov
Najnovšie články autora
 
Reportáž 500 km od Slovenska a predsa doma Kedysi to bola jedna krajina. Lenže je to už 300 rokov, čo naši krajania odišli z "Horných Uhier" na tzv. "Dolnú zem", na juh Uhorska. Dnes žijú v kraji Vojvodina na severe Srbska, ale tiež v Chorvátsku, Maďarsku a priľahlom cípe Rumunska. Dolnozemskí Slováci, ktorí tri storočia obývajú šíre roviny Veľkej dunajskej nížiny (Alföld). Že to nie je len pár vymierajúcich dediniek, sa dozviete. 21/01/20 Tomáš Trstenský Svet
Túra Via Dinarica (1) – planina Prenj Keďže sa radšej premávame po horách ako pretŕčame na sociálnych sieťach, tak sme sa na Silvestra pätica dohodli na letnom dvojtýždňovom puťáku. Teda, aby to bolo trendy, in a hipsterské, tak ide o diaľkový pochod, ktoré v posledných rokoch naberajú na popularite. Nie, žiadna Svätojakubská púť a ani SNP-čka. Tam je počas leta tlačenica. Vybrali sme si niečo menej masové. 14/01/20 Tomáš Trstenský Svet
Extra Rozhľadňa Pustý vrch nad Čiernym Balogom Horehronská obec Čierny Balog sa zaradila na zoznam obcí, ktoré neobišiel trend budovania turistických veží v blízkosti sídiel. Nová rozhľadňa stojí na typickom mieste, ktoré je ľahkým cieľom výletov pre rodiny s deťmi. Nie je ďaleko od obce, no kopec ponúka dobrý rozhľad. Paradoxne, aj bez veže, keďže celé temeno Pustého vrchu je odlesnené. 20/12/19 Tomáš Trstenský Zaujímavosti
Najnovšie články na titulke
 
Túra Zimné krásy pohoria Vtáčnik Pohorie Vtáčnik možno na prvý pohľad na mape veľmi nevyniká medzi ostatnými pohoriami a ten, kto ho nepozná, možno vybehne na najvyšší vrch, ale ďalej už pohorie neskúma. Najlepšie to vidieť v zime, keď sú cestičky na najvyšší bod vychodené, ale v iných častiach pohoria sa sotva dá nájsť nejaká ľudská stopa. Pritom je od vrcholu Vtáčnik len asi 15 minúť chôdze vzdialený vrch Kláštorská skala, ktorej vrchol tvorí zaujímavé skalné mesto. A toto je jedna veľká jedinečnosť pohoria. dnes Pavel Forgáč Vtáčnik
VHT Mengusovský Volovec – okruh cez Žabie plesá Ako turista začiatočník, postupne objavujúci krásy Vysokých Tatier, som sa dostal do situácie, kedy mi Ostrva a Svišťovka nestačili, no Kriváň či Rysy boli ešte príliš vysoko. Keďže ma turistika pochytila pomerne ďaleko od mladosti, do atletických výkonov sa už nevrhám po hlave a k svojim limitom sa radšej približujem pomaly a opatrne. včera Peťo Nový Vysoké a Belianske Tatry
Útulňa Gálová na Smrečinke Kedysi tu boli krásne smrečiny a chodníčky porastené machom, na zamokrených miestach drevené lávky, aby sa dalo bezpečne ísť lesom. Dnes je tu les vyrúbaný a Prednú Gálovú pretínajú zvážnice, ktoré tu vyrástli ako huby po daždi, keď sa začala likvidovať kalamita. Čo ostalo, sú krásne výhľady na Kráľovu hoľu, hrebeň Vysokých Tatier a údolie Slanej. Tiež veľa čučoriedok, brusníc a výborná voda v studničke pod Prednou Gálovou. Tak sa v mapách nazýva lokalita a pretína ju Cesta hrdinov SNP. 22/02/20 Anna Lenkeyová Volovské vrchy

 
 
 
Verzia pre tlač
  • text  fakty  fotky  
Vriace fórum RSS vriaceho fóra
Nie sú Tatry ako Tatry 08/11/13 13:39 54 príspevkov
Login prihlás sa alebo registruj
zapamätaťVytvorením používateľského konta súhlasíte s podmienkami použitia HIKING.SK, ktorých súčasťou sú aj informácie o spracovaní osobných údajov.
Oficiálni partneri
Partneri
0.7 (0.2)