Recenzia

Atlas ortofotomáp Vysoké Tatry

15.06.07
Predpokladám, že mnoho turistov má doma turistickú mapu Vysokých Tatier. A nielen jednu, ale hneď viacero typov. Rôzne mierky, rozdielne grafické prevedenia, každá mapa od iného vydavateľa. Ako si vybrať zo záľahy kartografických produktov o Vysokých Tatrách najvhodnejšiu mapu pre turistiku? Táto recenzia vám priblíži turistický atlas, ktorý sa vymyká mapovým prevedením z bežného priemeru.

Základné údaje

Atlas ortofotomáp Vysoké Tatry v mierke 1 : 15 000 patrí k najpodrobnejším mapovým dielam o Vysokých Tatrách a priľahlom okolí, ktoré sú dostupné širokej verejnosti. Na každej mapovej strane je zobrazená aj grafická mierka vrátane máp tatranských osád v mierke 1 : 6 000. Ortofotoatlas v dvoch vydaniach vrátane anglickej mutácie je produktom spoločnosti GEODIS. Druhé aktualizované dielo (stav po kalamite) bolo vydané v roku 2006. Atlas je prepracovaným nasledovníkom ortofotomapy Vysoké Tatry (1 : 20 000), ktorú vydal GEODIS v spolupráci s VKÚ. Hodnotený ortofotoatlas je už samostatným dielom, na ktorom boli „vychytané muchy“ z predchádzajúcej mapy.

Orfotofomapa

Podklad ortofotomapy tvoria kvalitné farebné letecké snímky z 19. septembra 2003 za ideálneho jasného počasia, vhodného pre letecké snímkovanie. Územie postihnuté veternou smršťou bolo nanovo snímkované a začlenené do mozaiky už existujúcej ortofotomapy. Následne boli snímky digitálne spracované do súradnicového systému. Zobrazené územie pokrýva 126 snímok s rozlíšením veľkosti obrazového elementu (pixel) – 1,5 m pre turistickú mapu (1 : 15 000) a 0,5 m pre mapy tatranských osád (1 : 6 000).

Vymedzenie priestoru

Turistický ortofotoatlas zobrazuje časť geomorfologickej jednotky Tatry. Zameriava sa hlavne na Východné Tatry (vrátane územia Východných Tatier v Poľsku) s podcelkami Vysoké a Belianske Tatry a zobrazuje aj juhozápadnú časť susedného pohoria - Spišská Magura. Objektom mapy je celá východná časť Tatranského národného parku. Atlas sa zameriava na atraktívne prírodné prostredie tatranských hôr s dôrazom na infraštruktúru cestovného ruchu.

Obsah máp

Základnú orientáciu v ortofotomapách tvorí geografická sieť (geografické súradnice), ktoré tvoria línie, resp. obdĺžniky. Interval medzi nimi je jedna minúta. Geografická sieť je zobrazená bielou farbou. Výškopis je zobrazený svetlohnedými vrstevnicami, čo nie je bežným prvkom u ortofotomáp. Nadmorská výška objektov je uvedená pre sídla, vrcholy, sedlá a vybrané sútoky potokov.
Polohopis prírodných a socio-ekonomických objektov je veľmi podrobne spracovaný. Výrazne prepracovaný je popis takmer všetkých stavieb v tatranských osadách, čo pomáha pri orientácií v zastavanom území. Obsah mapy je obohatený o názvy mnohých neprístupných jaskynných priestorov. Textovú časť atlas neobsahuje.
Vodné toky, plesá a pramene boli pre zvýšenie čitateľnosti mapy zvýraznené svetlomodrou farbou. Turisticky prístupné i neprístupné prírodné vodopády sú v atlase zobrazené špeciálnym kartografickým znakom, pri ktorom je uvedené pomenovanie vodopádu.
Komunikačná sieť je zaznačená jednotne bez kvalitatívneho rozlíšenia štátnych ciest (svetlo žltá línia) a je pri nich uvedené číslo cesty. Miestne a obslužné komunikácie sú zaznačené bielou líniou. Sieť železníc sa člení na elektrifikovanú a ozubnicovú. Zaznačené sú všetky železničné stanice, resp. zastávky, symbolom, ale bez popisujúceho názvu u turistickej mapy. Názvy sú uvedené len v mapách tatranských osád. Lanové dráhy sú rozlíšené na sedačkové, kabínové, pozemné lanovky a lyžiarske vleky.
Najdôležitejšiu časť atlasu tvorí turistická nadstavba mapy. Jednotlivé turistické chodníky sú odlíšené farebným značkovaním. Vyznačené sú aj náučné chodníky, pomocné zaisťovacie zariadenia (reťaze, rebríky, stúpadlá), ubytovacie a stravovacie zariadenia, stanice HZS, turistické prístrešky a ďalšie prvky.

Obsah atlasu

Atlas ortofotomáp je veľmi pekne graficky stvárnený. Hneď po obsahu atlasu nasleduje prakticky umiestnený klad listov na 2. strane, čo urýchľuje hľadanie konkrétnej oblasti. Ďalšie strany zobrazujú 3D mapu, digitálnu vizualizáciu oblasti, popis vzniku ortofotomapy a vysvetlivky mapových znakov. Celkový počet strán v atlase je 128. Číslovanie mapových listov je totožné s 1. vydaním ortofotoatlasu. Na 107 stranách atlasu sa nachádza samotná ortofotomapa vrátane 10 mapových listov turistických centier. V závere kartografického diela je podrobný register hesiel, ktorý urýchľuje hľadanie menej známych lokalít. Zoznam názvov je doplnený o ďalšie objekty oproti 1. vydaniu atlasu. Pri každom hesle je značka, rozoznávajúca objekt na sídlo, pomiestny názov, ubytovanie, vrch, dolinu, vodstvo alebo iný objekt.

Mínusy

- ortofotomape chýba orientačná ružica svetových strán, namiesto ružice v mierne vychýlenom území (5° na východ) slúži k orientácií súradnicová sieť, z ktorej laickému používateľovi nemusí byť jasné, že severný okraj mapy nie je orientovaný presne na sever,
- v mapách turistických centier je pre Štrbské Pleso ako pre osadu uvedený nesprávny tvar s malým písmenom (nesprávne – Štrbské pleso), chybný názov sídla je v oboch vydania atlasu,
- Rainerova chata a Skalnatá chata majú priradenú značku horskej chaty, čo nie je chybou, ale napriek tomu by bola vhodnejšia značka bufetu, keďže tieto chatky neponúkajú ubytovanie, ale len občerstvenie,
- vodnému toku Krupá je priradený názov „Poprad“ už nad sútokom s Hincovým potokom, ale v skutočnosti rieka Poprad vzniká až sútokom Krupej a Hincovho potoka,
- škoda, že chýbajú časy chôdze na úsekoch turistických značených trás a sezónne uzávery chodníkov,
- navyše je zaznačený neexistujúci (plánovaný) turistický hraničný priechod Suché sedlo/Kasprowy Wierch,
- chýba názov populárnej turistickej trasy – Orla Perć (Orlia prť) v Poľsku,
- nie je vyznačená jednosmernosť náučného chodníka Monkovou dolinou,
- nie je vyznačené horolezecké táborisko v Bielovodskej doline,
- chýba označenie bufetu Dedo na Lomnickom štíte a bufetu na brehu Popradského plesa (t. č. v prestavbe),
- je zaznačený nesprávny priebeh žltej značky cez symbolický cintorín pod Ostrvou (chodník areálom prechádza bez odbočky k cintorínu),
- v Tatranskej Kotline nie je zvýraznená štátna cesta smerom na Lendak,
- nie je zaznačený Wolkerov pamätník a Wolkerovo jazierko v Tatranskej Polianke,
- nie je vyznačený Kafkov pamätník v Tatranských Matliaroch,
- farebne sa nezhoduje kartografický symbol pozemnej lanovky Hrebienok s vysvetlivkou,
- mapy turistických centier (osád) sú už bez vrstevníc.

Plusy

- prakticky umiestnený klad listov na 2. strane atlasu, čo urýchľuje hľadanie konkrétnej oblasti,
- veľmi pekné grafické prevedenie celého atlasu,
- pri textoch a legende sú preklady v angličtine,
- digitálna vizualizácia pohoria,
- použitá geografická súradnicová sieť WGS 84 pre GPS prístroje,
- totožnosť strán oboch vydaní atlasu, čo umožňuje vizuálne porovnanie zobrazených oblastí pred a po kalamite,
- atlas zobrazuje aj časť hlavného chrbáta Spišskej Magury a poľskú časť Tatier,
- ortofotomapa je doplnená o vrstevnice,
- dobrá viditeľnosť súradnicovej siete,
- podrobne zaznačené jaskyne a vodopády,
- uvedené názvy železničných staníc resp. zastávok (okrem stanice Tatranská Lomnica a zastávky Sibír),
- aktuálnosť informácií,
- register názvov je doplnený o viac objektov oproti 1. vydaniu atlasu,
- 3 doplnkové mapy osád (Štrbské Pleso, Smokovce, Tatranská Lomnica),
- veľmi podrobný popis objektov pre tatranské osady vrátane mien privátnych víl (okrem pár nevyužitých objektov na brehu Štrbského plesa).

Zhodnotenie

Papierový ortofotoatlas s drôtenou väzbou je veľkosťou akurát vhodný do vrchlíka batohu. Drôtená väzba umožňuje odkladanie aj otvoreného atlasu. Mapy sú čitateľné a prehľadné. Použité mapové znaky sú dobre zrozumiteľné. Mapové dielo je plne použiteľné pre orientáciu v teréne a pohyb po značených turistických chodníkoch. Produkt je určený pre letnú pešiu turistiku, horolezectvo a vysokohorskú turistiku. Využitie pre ďalšie športové činnosti je obmedzené. Napr. pre cykloturistiku je nevhodný, lebo sú nerozpoznateľné typy pozemných komunikácií a v mape nie sú vyznačené cyklotrasy. Dielo je informačne veľmi bohaté a aktuálne pre rok 2006.
Atlas ortofotomáp Vysoké Tatry je možné zakúpiť v Tatrách v kníhkupectvách, v športových obchodoch a na staniciach Tatranských lanových dráh (TLD) alebo v sieti dobrých kníhkupectiev a špecializovaných predajní máp.

Autorský tím HIKING.SK želá návštevníkom Tatranského národného parku príjemný pobyt. Nezabudnite, že vysokohorské trasy sú sezónne prístupné od 15. júna do 1. novembra.

Fórum 1 príspevok
Atlas ortofotomáp Vysoké Tatry 25/06/07 19:21 1 príspevok
Najnovšie články autora
 
Útulňa Barborka na Lenivej Výstavba na Lenivej sa nedávno "preslávila" stavebnou aktivitou armádneho generála. Na mieste niekdajšej vojenskej chaty Barbora sa rozhodol postaviť súkromný rekreačný objekt. Aby sa upokojil rozruch okolo kontroverznej výstavby na území Národného parku Nízke Tatry, tak generál pre verejnosť vybudoval v sedle Lenivej malú turistickú útulňu Barborka. 28/03/20 Tomáš Trstenský Nízke Tatry
Túra Via Dinarica (3) – planina Visočica a Treskavica Putovanie ľudoprázdnymi balkánskymi horami pokračuje. Opúšťame planinu Bjelašnica a mostom cez Rakitnicu prechádzame do pohoria Visočica. Nedržíme sa kŕčovite trasy magistrály. Via Dinarica zabočí k horskej osade Bobovica a my pokračujeme po asfaltke do dedinky Tušila. Prechádzame jej jednotlivými osadami, až zakotvíme v susedstve turistickej chaty Vrela. Nasledujúce dve noci kotvíme v penzióne Visočica. 25/03/20 Tomáš Trstenský Svet
Prístrešok Jánske táborisko Oravská Polhora Oravská Polhora ako naša najsevernejšia obec je vhodným východiskom (cieľom) pri prechode hlavného hrebeňa Oravských Beskýd. Ak zvolíte neskorý nástup na hrebeňovku, tak mám pre vás tip na prvý nocľah v blízkosti horného konca rozsiahlej goralskej obce. 21/03/20 Tomáš Trstenský Oravské Beskydy
Najnovšie články na titulke
 
Túra Skalnatá cez Vidlárovú dolinu Tohtoročná zima je skromná na sneh na celom Slovensku, nielen v Malých Karpatoch. Kým vo vyšších horách vládne v januári aspoň krásne slnečné počasie, nižšie polohy majú na jednej strane smolu, že sú celé dni zahalené v hustej hmle, no na druhej strane od asi 400 m vládnu aj tu zimné podmienky. Na zemi sa nachádza pár centimetrov snehu, ktorý je zmiešaný s námrazou padajúcou z omrznutých stromov. Takúto tajomnú náladu mám v Malých Karpatoch rád. dnes Zdeno Vasilišin Malé Karpaty
Túra Zimný vodopád Skok s deťmi Zima 2019/2020 veľmi neoplýva snehom a ak už niekde sneží, spravidla inde, než sa práve nachádzame. Aj preto sa tešíme, keď nás začiatkom jarných prázdnin vítajú zasnežené Vysoké Tatry. A keďže ďalšie dni majú byť teploty až do plus ôsmich stupňov, neváhame a napriek únave z neskorého nočnému príchodu nasledujúce ráno hneď vyrážame na túru. včera Soňa Mäkká Vysoké a Belianske Tatry
Túra Kalvária nad Kysuckým Lieskovcom V článku by som rada upozornila na milé dielko - Kalváriu nad Kysuckým Lieskovcom, ktorá je celá umiestnená v prírode a je dobrým tipom pre vychádzku s deťmi, priateľmi alebo širšou rodinou. Dávnejšie, v roku 1995 bola nad Kysuckým Lieskovcom v lokalite s názvom Rovne postavená murovaná kaplnka Panny Márie. Pričinil sa o to miestny turistický klub, ktorý sa zameriava aj na vysokohorskú turistiku. Neskôr, v roku 2013 tu pribudla aj kalvária, ktorej posledné zastavenie stojí pri spomínanej kaplnke. A práve na kalváriu sme boli zvedaví. Prechádzku zastaveniami na asi 1,5 kilometri dlhom úseku zvládnu všetky vekové kategórie. My sme tu strávili milé nedeľné poobedňajšie dve hodinky. včera Jana Bílešová Kysucká vrchovina

 
 
 
Verzia pre tlač
 • text  fakty  fotky  
Vriace fórum RSS vriaceho fóra
Atlas ortofotomáp Vysoké Tatry 25/06/07 19:21 1 príspevok
Fakty
 • Výrobca
  • Geodis
 • Model
  • podrobný turistický ortofotoatlas
 • Typ
  • atlas ortofotomáp (1 : 15 000) s mapami tatranských osád (1 : 6 000)
 • Materiály
  • papierový atlas s drôtenou väzbou
 • Hmotnosť
  • 330 g
 • Páči sa mi
  • aktuálnosť, prehľadnosť a dizajn atlasu, vrstevnice na štítoch, 3 podrobné mapy stredísk, anglická mutácia, prepracovaný polohopis a podrobný miestopis
 • Nepáči sa mi
  • chýbajúce časy a sezónne uzávery na trasách, mapy stredísk sú už bez vrstevníc, neuvedená orientačná ružica
 • Ostatné info
 • Infocena
  • 9.92 €
 • Hodnotenie
 • Obchody
  • Predajne máp v SR, veľké kníhkupectvá, stanice TLD vo Vysokých Tatrách, športové obchody v Tatrách a Poprade.
 • Obchody v HIKING adresári
  • Túto značku nepredáva žiaden z obchodov v našej databáze.
Login prihlás sa alebo registruj
zapamätaťVytvorením používateľského konta súhlasíte s podmienkami použitia HIKING.SK, ktorých súčasťou sú aj informácie o spracovaní osobných údajov.
Oficiálni partneri
Partneri
0.93 (0.3)